Statut Fundacji Marwice

STATUT FUNDACJI

im. JANUSZA KORCZAKA

w MARWICACH

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundację im. Janusza Korczaka, zwana dalej Fundacją, ustanawiają osoby fizyczne:

 

1)      Andrzej Borowczak,

2)     Barbara Borowczak,

3)     Marzanna Jasińska,

4)     Ireneusz Jasiński,

5)     Katarzyna Mataczyna,

6)     Jacek Mataczyna,

 

 

zwane dalej Fundatorami, ustanowiona aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej

Elżbiety Małgorzaty Bachalskiej  i   Anny Sulskiej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dzieci Wrzesińskich 1 za numerem Repertorium A nr 1030/2010  z dnia 20.01.2010 r.

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji są Marwice  w gminie Lubiszyn woj. Lubuskie.

 

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 5

1.       Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej.

3.      Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 

§ 6

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku – „Fundacja im. Janusza Korczaka w Marwicach.”

 

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

 

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 8

Fundacja została powołana w celach:

 

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2)     działalności charytatywnej,

3)     ochrony i promocji zdrowia,

4)     działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5)     nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6)     krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

7)     przeciwdziałania patologiom społecznym,

8)    promocji i organizacji wolontariatu,

9)     działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w zakresie określonym celami określonymi powyżej w pkt. od 1 do 8.

 

§ 9

Fundacja realizuje cele statutowe przez następujące działania:

 

1)      prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, zwanych rodzinnymi domami dziecka oraz innych form rodzinnej opieki zastępczej

2)     pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom zagrożonym jej utratą,

3)     gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa,

4)     tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków,

5)     pomoc rodzinom prowadzącym rodzinne domy dziecka i inne formy rodzinnej  opieki zastępczej

6)     pomoc wychowankom rodzin zastępczych i placówek rodzinnych, którzy ukończyli 18 lat w usamodzielnieniu,

7)     wspieranie opieki nad rodziną i dziećmi,

8)    budowa lub remont budynków z przeznaczeniem ich na prowadzenie rodzinnych form opieki zastępczej  i    zapewnienie zamieszkania dla młodzieży usamodzielnionej z rodzinnych form opieki zastępczej

9)     profilaktyka uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia,

10)organizowanie festynów i innych imprez w celu promocji zastępczych form opieki nad dziećmi oraz dla promowania innych celów, do których została powołana Fundacja

11)  Pomoc w organizacji wypoczynku i rekreacji dla  rodzinnych  form opieki zastępczej

 

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 11

1.       W skład majątku Fundacji wchodzi fundusz założycielski w wysokości 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia z czego:

 

1)      Andrzej Borowczak przekazuje 250 zł.

2)     Barbara Borowczak przekazuje 250 zł.

3)     Marzanna Jasińska przekazuje 250 zł.

4)     Ireneusz Jasiński przekazuje 250 zł.

5)     Katarzyna Mataczyna przekazuje 250 zł.

6)     Jacek Mataczyna przekazuje 250 zł.

 

 

 oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

 

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

§ 13

Dochody Fundacji w szczególności pochodzą z:

a.      darowizn, spadków i zapisów,

b.      dotacji i subwencji,

c.       dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

d.      dochodów z praw majątkowych Fundacji,

e.      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

f.        dochodów z posiadanych środków pieniężnych,

g.      odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 

§ 14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Złożenie oświadczenia następuje wówczas, gdy w chwili jego składania oczywiste jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

1.       Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych.

3.      Prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników.

4.      Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 17

1.       Fundacji nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.      Fundacji nie wolno przekazywać jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.      Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4.      Fundacji nie wolno dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji

 

§ 18.

Organami Fundacji są:

1)      Zgromadzenie Fundatorów,

2)     Rada Fundacji,

3)     Zarząd Fundacji.

 

Zgromadzenie Fundatorów

  

§ 19.

Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów.

 

 

§ 20.

Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

a)     dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji oraz deklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji,

b)     w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

 

§ 21.

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów.

 

 

 

§ 22.

1.       Zgromadzenie Fundatorów jest organem inicjatywnym, opiniującym i kontrolnym Fundacji.

2.      Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 

a)     wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w tym inicjatywa w zakresie ewentualnych zmian celów Fundacji określonych w statucie i akcie fundacyjnym,

b)     ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

c)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

d)     powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

e)     uchwalanie zmian statutu Fundacji,

f)       podejmowanie uchwał w sprawie przyznania odznak, medali honorowych i wyróżnień podmiotom zasłużonym dla Fundacji,

g)     określanie sposobu i wysokości gratyfikacji za udział w posiedzeniach Rady Fundacji z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

h)    podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

 

§ 23.

1.       Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji, Zarządu lub na wniosek 2/3 Fundatorów zgłoszony Prezydentowi na piśmie.

2.      Zgromadzenie Fundatorów powinno odbywać się co najmniej 1 raz w roku.

 

§ 24.

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.

 

§ 25.

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego gronainną osobę do sprawowania tej funkcji.

 

Rada Fundacji

 

§ 26

1.       Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji.

2.      Rada Fundacji skała się z 2-6 osób, powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres trzyletniej kadencji upływającej z dniem rozpatrzenia sprawozdania za ostatni rok sprawowania mandatu.

3.      Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 33 ust. 3.

4.      Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

§ 27

1.       Do Rady Fundacji należy:

 

a.      kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji,

b.      opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

c.       wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

d.      uchwalanie regulaminu działania dla Zarządu,

e.      zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

f.        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium, 

g.      nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu, w tym określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

h.     wyrażanie zgody na nabycie przez Fundację nieruchomości, a także na zbycie albo obciążenie nieruchomości stanowiących własność Fundacji,

i.        podejmowanie uchwał w pozostałych przypadkach wymienionych w statucie.

 

2.      Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:

 

a.      żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,

b.      żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień i dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

 

§ 28

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

 

§ 29

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 

 

§ 30

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 

§ 31.

1.       Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. W sytuacji równej ilości głosów przy podejmowania uchwały decyduje głos Przewodniczącego.

2.      Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Rady Fundacji.

§ 32

1.       Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2.      Udział osób wymienionych w punkcie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 33

1.       ZarządFundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 – 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Zgromadzenie Fundatorów.

2.      Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

3.      Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku:

a)     złożenia rezygnacji,

b)     podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c)      choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,

d)     niepełnienie obowiązków członka przez okres 3 miesięcy,

e)     nienależytego wypełniania funkcji członka,

f)       istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

§ 34

Pracami Zarządu kieruje Prezes wyznaczany spośród Członków Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 35

Prezes wyznacza z grona Zarządu Wiceprezesa za zgodą Zgromadzenia Fundatorów.

 

§ 36

1.       Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

 

§ 37

Zarząd:

a)     reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b)     opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji,

c)      sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

d)     sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

e)     przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f)       ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g)     kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,

h)    podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

i)       występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia,

 

§ 38

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 

§ 39

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

 

                                                                          § 40.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

 

§ 41.

1.       Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.      Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

 

§ 42.

1.       Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

2.      Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

3.      Przeciętne wynagrodzenie członka zarządu nie może być wyższe od 1,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Rozdział V
Zmiana Statutu

 

§ 43

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmowane są przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

§ 44

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 45

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 46

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

 

§ 47

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, wyznaczając jednocześnie Likwidatora.

 

§ 48

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

                                                                            § 49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podpisy fundatorów:                                             Data uchwalenia 20.07.2012 r.