O nas - Fundacja Marwice

Fundacja została wpisana do KRS w Zielonej Górze 17 lutego 2010r. Pierwszy Rodzinny Dom Dziecka przy Fundacji został powołany Decyzją Wojewody Lubuskiego 9 marca  2010r., a kolejne 3 września, 12 listopada i 2 grudnia  tegoż roku. Fundacja aktualnie ma podpisanych pięć umów z Powiatami na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W trakcie negocjacji są trzy kolejne umowy. W już istniejących RDD posiadamy 30 miejsc. Fundacja jest w trakcie tworzenia kolejnych RDD, które powstaną  w 2011 roku. W RDD przy Fundacji będziemy posiadali ponad 40 miejsc dla dzieci. Wszyscy prowadzący RDD posiadają odpowiednie wykształcenie i przygotowanie dla prowadzących placówki rodzinne. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Od wielu lat zajmują się rodzicielstwem zastępczym i zawodowo pełniły funkcję rodzin zastępczych.

Od wielu lat współpracujemy z gorzowskimi ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi i bierzemy jako rodziny zastępcze udział w wielu szkoleniach w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Jako Fundacja podjęliśmy współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami w celu podniesienia jakości świadczonych zadań przez nasze domy.
Współpracujemy z wolontariatem, aby pozyskać osoby mogące wspomóc nas przy pracy z dziećmi. Współorganizujemy i uczestniczymy w różnego typu festynach i imprezach promujących rodzicielstwo zastępcze, umożliwiając dzieciom będącym pod naszą opieką integrację ze środowiskiem lokalnym i rówieśnikami. Fundacja w celu pomocy w usamodzielnieniu swoim wychowankom podjęła działania mające na celu utworzenie mieszkania chronionego. W takim przypadku dorośli już, ale jakże często nie do końca przygotowani do samodzielnego życia podopieczni, mogliby jeszcze pod nadzorem i przy współpracy ze swoimi opiekunami nabywać doświadczeń do życia codziennego.

W ramach umów realizowanych aktualnie przez Fundację otrzymaliśmy dotacje na 2010r. w kwocie około 94000 zł. Fundacja z własnych środków pochodzących ze składek fundatorów i otrzymanych z darowizn realizuje inne zadania statutowe Fundacji oraz opłaca wszystkie koszty związane ze szkoleniem i przygotowaniem osób do prowadzenia RDD.
Całą dokumentację księgowo-kadrową prowadzi biuro rachunkowe, z którym Fundacja podpisała umowę na świadczenie usług w tym zakresie. Daje to gwarancję rzetelnego prowadzenia księgowości i szczegółowego rozliczenia otrzymanych dotacji zgodnie z zasadami księgowości oraz poprawności sprawozdań wymaganych przez przepisy ustawy i zawarte umowy z powiatami.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami zastępczymi daje rękojmię właściwego funkcjonowania Fundacji w tym zakresie, a tworzone przez nas RDD tworzą warunki do rozwoju dzieci kierowanych pod naszą opiekę. Liczymy że współpraca podjęta z powiatami ukarze nowe możliwo w tym zakresie, a podjęte działania wychowawcze w ramach naszych domów dadzą możliwość  rozwoju dzieciom w warunkach najbardziej zbliżonych do rodzinnych.